PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU APSTRĀDES POLITIKA

Šajā privātuma politikā (turpmāk – Politika) Jūs atradīsiet informāciju par to kā Zvērinātu advokātu birojs “Neimane & Partners” (turpmāk – mēs vai Birojs) ievāc, izmanto un uzglabā Jūsu personas datus, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnē http://www.neimanepartners.com/ pieejamos pakalpojumus vai jebkurus citus biroja piedāvātos pakalpojumus.

Visa iesniegtā informācija, kas attiecas uz esošajiem, potenciālajiem un bijušajiem klientiem, viņu filiālēm un saistītajām personām ir konfidenciāla.

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai pakalpojumus, Jūs piekrītat šai Politikai un apstipriniet, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus. Datu apstrāde tiek veikta atbilstoši šai Politikai un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679.

DATU PĀRZINIS

Datu pārzinis ir tas, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. Līdz ar to, tie būs Zvērinātu advokātu biroja “Neimane & Partners” biroji Latvijā un Vācijā. Kontaktinformācija ir pieejama šeit:

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai pakalpojumus, Jūs piekrītat šai Politikai un apstipriniet, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus. Datu apstrāde tiek veikta atbilstoši šai Politikai un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679.

VĀKTIE UN IZMANTOTIE DATI

Birojs var iegūt un apstrādāt šādus personas datus: vārds, uzvārds; personas kods (un/vai dzimšanas datums); kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasts, dzīvesvietas adrese; pilsonība; informācija par personai piederošajiem īpašumiem un mantu, personas atrašanos laulībā, personas noslēgtajiem līgumiem un tiesiskajām attiecībām ar trešajām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, sodāmību un citi dati, kuri nepieciešami personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai.

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS, NOLŪKI UN UZGLABĀŠANAS ILGUMS

Personas dati tiek ievākti un apstrādāti šādiem mērķiem:

- Juridiskās palīdzības sniegšanai klientiem, tajā skaitā:

  • Klienta identificēšanai;
  • Klienta interešu nodrošināšanai, sagatavojot tiesisku darījumu dokumentus;
  • Klienta interešu nodrošināšanai korespondencē ar trešajām personām;
  • Klienta interešu nodrošināšanai, sniedzot juridisko palīdzību tiesās un iestādēs;
  • Norēķinu administrēšanai;
  • Klientu un trešo personu iebildumuu un pretenziju izvērtēšanai;
  • Ienākošās un izejošās korespondences apstrādei un glabāšanai

- Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

- Līgumu noslēgšanai un no tiem izrietošo saistību izpildei;

- Biroja interneta mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

Personas dati tiek glabāti un apstrādāti, kamēr pastāv vismaz viens no kritērijiem:

- Saistošajos normatīvajos tiesību aktos ir pienākums glabāt konkrētos datus;

- Kamēr tiek pilnīgi izpildītas saistības, kas izriet no noslēgta līguma, vai kamēr klientam tiek sniegta juridiskā palīdzība;

- Kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats;

- Kamēr personas dati nepieciešami konkrēta apstrādes mērķa sasniegšanai;

Dati tiek uzglabāti visīsāko iespējamo laika posmu, un tiek pārskatīti ik pēc 12 mēnešiem, un tiek dzēsti, ja vairs nav nepieciešami.

DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Personas datu apstrāde tiek veikta:

- Pēc datu subjekta – personas, kuras dati tiek izmantoti, piekrišanas;

- Lai izpildītu juridisku pienākumu - personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu ES vai valsts tiesību aktā noteiktu pienākumu;

- Lai izpildītu līgumu - datu apstrāde izriet no līgumsaistībām, vai ievērojot personas pieprasījumu, datu apstrāde ir nepieciešama, lai attiecīgu līgumu noslēgtu. Datu subjekts ir līgumslēdzēja puse;

- Lai nodrošinātu Zvērinātu advokātu biroja “Neimane & Partners” leģitīmās intereses, sniedzot pakalpojumus.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Persona jebkurā laikā var izmantot šādas tiesības:

- Piekļuves tiesības - Jūs varat pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;

- Tiesības izdarīt labojumus – Ja dati vairs nav precīzi, personai ir tiesības pieprasīt, lai tiek veikti atbilstoši labojumi;

- Tiesības iebilst pret noteiktu personas datu apstrādi, ja tā nav nepieciešama uzdevuma veikšanai;

- Tiesības tikt aizmirstam – var pieprasīt datu dzēšanu, ja tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim;

- Tiesības uz datu pārnesamību - Ja personas dati tiek apstrādāti automātiski, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līgumu ar mums, Jūs varat pieprasīt, lai mēs Jums tos izsniedzam strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī prasīt nosūtīšanu citam pārzinim;

- Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei.

Sniedzot pakalpojumus, var iestāties apstākļi, kuros normatīvo aktu un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteikumi aizliedz izpaust vai dzēst datus, kas tiek glabāti vai apstrādāti. Šīs prasības var liegt izmantot citas datu subjekta tiesības.

PERSONAS DATU SNIEGŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS UN TREŠAJĀM PERSONĀM

Primāri personas dati tiek glabāti un apstrādāti Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Tomēr var rasties vajadzība personas datus nodot un uzglabāt ārpus šīm teritorijām.

Sniedzot pakalpojumus, var rasties nepieciešamība nodot personas datus trešajām personām šādos gadījumos:

- Noslēgta līguma ietvaros, lai veiktu līguma izpildei nepieciešamu deleģētu funkciju;

- Saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

- Ārējos normatīvajos aktos paredzētām personām pēc viņu atbilstoša un pamatota pieprasījuma, šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

- Ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Biroja likumīgo interešu aizsardzībai.

Ikvienam ir tiesības pieprasīt, lai mēs informējam par personas datu apstrādes detaļām, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantam.

PERSONAS DATU APSTRĀDEI IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Ja jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, Birojs var apstrādāt apmeklētāja IP adreses, tīkla un atrašanās vietas datus, ja apmeklētājs tos norāda. Dati tiek apkopoti, pamatojoties uz lietotāja piekrišanu, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas. Sīkdatnes ir paredzētas vietnes efektīvas un drošas darbības nodrošināšanai un Jūsu ieradumu analīzei, lai padarītu vietnes darbību ērtu, efektīvu Jūsu vajadzībām un vēlmēm.

Jūs varat kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles – sīkāku informāciju skatīt  http://www.youronlinechoices.com/ . Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Jums ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Šajā Politikā var tikt veiktas izmaiņas, un jaunākā versija būs pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Jautājumu, neskaidrību vai sūdzību gadījumā, lūgums sazināties ar mums: