NAV NEATRISINĀMU LIETU - 
IR NESTANDARTA RISINĀJUMI!
Mērķu sasniegšana ir izaicinājums un pievienotā vērtība gan klientam, gan advokātam.

Zvērinātu advokātu birojs "Neimane & Partners"

Zvērinātu advokātu birojs “Neimane & Partners” specializējas juridiskās palīdzības sniegšanā Latvijas Republikā, kā arī starptautiskajās lietās.

Par biroju

Izmantojot daudzu gadu laikā uzkrāto pieredzi un balstoties uz godprātīgas, ētiskas un atbildīgas darbības pamatprincipiem, Zvērinātu advokātu birojs “Neimane & Partnere” nodrošina juridiskās palīdzības sniegšanu ar visaugstākās kvalitātes garantiju. Katra klienta lieta tiek pārdomāti un analītiski plānota, kompetenti risināta un konfidenciāli apkalpota ar nemainīgu uzcītību un lojalitāti, kuru nodrošina bagātīga profesionālā pieredze un sadarbība ar uzticamiem kolēģiem.

Mūsu advokātu komandas darbības pamatā ir profesionalitāte, ilgtermiņa konfidencialitāte un strukturēta pakalpojuma izpildes kārtība. Sadarbība tiek balstīta uz abpusēji efektīvu un mērķtiecīgu darbu, tādējādi uzturot mūsu praktiskā darba rezultātus nemainīgi augstā līmenī un ar katru panākumu nostiprinot biroja profesionālo reputāciju.

Biroja prakses virzieni

Tiesvedība

Lai pārstāvētu klientu dažādos tiesvedības procesos, svarīgākais ir pārzināt pašu lietas būtību, kā arī izprast lietā esošos materiālus. Biroja komandai ir plaša pieredze klientu pārstāvībā dažādos tiesvedības procesos, tai skaitā civilprocesos, kriminālprocesos, administratīvajos procesos, kā arī starptautiskajos tiesvedības procesos, tostarp nodrošinot pārstāvību un sagatavojot dažādu tiesvedības dokumentāciju Eiropas Cilvēktiesību tiesai.

Krimināltiesības

Biroja advokāti nodrošina augstas klases juridiskās palīdzības sniegšanu aizturētajiem, aizdomās turamajiem, apsūdzētajiem, cietušajiem un lieciniekiem, tostarp arī juridiskām personām. Juridiskās palīdzības ietvaros Biroja advokāti sniedz palīdzību piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanā, nodrošina pārstāvību procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.  Biroja komandai ir pieredze arī juridiskās palīdzības sniegšanā dažādās ekonomisko noziegumu lietās. Biroja klientiem tiek nodrošinātas konsultācijas arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumos (atbilstoši NILLTPFN likumam) un jautājumos par starptautisko sankciju piemērošanu.

Starptautiskās krimināltiesības

Biroja advokāti sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem sniedz juridisko palīdzību jautājumos starptautisko krimināltiesību ietvaros, sniedzot  palīdzību aizturētajiem, aizdomās turamajiem, apsūdzētajiem, cietušajiem un lieciniekiem, tostarp arī juridiskām personām piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanā, kā arī sadarbībā ar ārvalstu kolēģiem,  nodrošinot personu interešu aizstāvību starptautiskajās tiesās.

Juridisko atzinumu sagatavošana

Viens no Biroja darbības virzieniem – juridisko atzinumu sagatavošana un sniegšana klientiem ar mērķi sniegt aptverošos, kvalitatīvus un juridiski pamatotus skaidrojumus uz dažādajiem klientu sagatavotajiem jautājumiem. Biroja komanda spēj sniegt klientiem kompetentus skaidrojumus dažādos jautājumos, tostarp NILLTPFN jomas ietvaros, komerctiesībās, krimināltiesībās, dažādos civiltiesību jautājumos. Šādi juridiskie atzinumi bieži vien tiek izmantoti arī kā papildu materiāli gan dažādos tiesvedības procesos, gan sadarbojoties ar dažādām valsts un privātajām iestādēm, rodoties neskaidrībām kādā konkrētā ar lietu saistītā jautājumā.

Administratīvās tiesības

Biroja komanda pārstāv klientus dažādās administratīvā procesa, tostarp administratīvo pārkāpumu,  lietās, nodrošinot juridiskās palīdzības sniegšanu administratīvā procesa dalībniekiem nepieciešamo procesuālo dokumentu sagatavošanā. Biroja komanda sniedz palīdzību administratīvā procesa lietās saistībā ar valsts iestādēm.

Banku tiesības

Biroja komanda sniedz palīdzību klientiem gan attiecībās ar dažādām kredītiestādēm, galvenokārt bankām, gan attiecībās ar  citām finanšu iestādēm. Juridiskās palīdzības ietvaros Biroja komanda sniedz konsultācijas klientiem saistībā ar dažādiem banku piedāvātiem pakalpojumiem, tostarp kreditēšanu, hipotekāro kreditēšanu (un ar citiem nekustamā īpašuma finansēšanas jautājumiem), sniedz konsultācijas kredītu apvienošanas, refinansēšanas un restrukturizēšanas jautājumos, kā arī nodrošina nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu. Biroja komanda nodrošina palīdzības sniegšanu klientiem attiecībās ar finanšu sektora uzraugošajām iestādēm, tostarp ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Valsts ieņēmumu dienestu.

Komerctiesības

Biroja komanda sniedz pilna apmēra juridisko palīdzību klientiem dažādos jautājumos saistība ar uzņēmumu dibināšanu un reģistrēšanu, sniedz palīdzību, veicot un piesakot reģistrācijai dažādas izmaiņas uzņēmumos. Minētās palīdzības ietvaros Birojs nodrošina nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši Komerclikuma un citu normatīvo aktu prasībām, to pienācīgu noformēšanu un iesniegšanu, tai skaitā nodrošina nepieciešamo komunikāciju ar Uzņēmumu reģistru un citām valsts iestādēm. Biroja komanda sniedz konsultācijas arī dažāda mēroga komercdarījumos saistībā ar uzņēmumu apvienošanu, uzņēmuma kapitāla daļu/akciju iegādi, uzņēmumu reorganizāciju un likvidāciju.

Zvērinātu advokātu birojs "Neimane & Partners"

Kvalificēti juridiskie pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām nestandarta lietās, kuru risinājumam un rezultāta sasniegšanai nepieciešams vairāk nekā balts papīrs un melna tinte.